Log in

Sharif University of
Technology ASSOCIATION


Dr. Mahmood Fotoohi has been named as the new chancellor of the university

September 08, 2014 21:40 | Bahram ZahirAzami (Administrator)

Dr. Mahmood Fotoohi has been named as the new chancellor of the university.

SUTA congratulates Dr. Fotoohi, and wishes him success in his new position.


 شهریور 1393


جناب آقای دکتر محمود فتوحی
ریاست محترم دانشگاه صنعتی شریف

بدینوسیله از طرف انجمن دانشگاه صنعتی شریف (سوتا) انتخاب شایسته جنابعالی را به ریاست دانشگاه صمیمانه تبریک گفته و آرزوی موفقیت های روزافرون در پیشبرد اهداف این دانشگاه برایتان داریم

انجمن دانشگاه صنعتی شریف (سوتا) که در سال 1380 شمسی تاسیس و در ایالت کالیفرنیای آمریکا به ثبت رسیده است، یک انجمن غیر انتفاعی است که یکی از اهداف اصلی آن بر قرار کردن ارتباط نزدیک بین دانش آموختگان و دیگر اعضای دانشگاه صنعتی شریف میباشد. هدف مهم دیگر این انجمن ادامه ارتباطات مستمر ما بین دانش آموختگان مقیم در خارج از کشور با دانشجویان و کادر علمی دانشگاه بوده است، و در این راستا امیدواریم که در دوران ریاست جنابعالی این ارتباطات هر چه بیشتر و به صورت گسترده تری ادامه یابد
از طرف هیات مدیره سوتا
دکتر بهرام ظهیر اعظمی
17 شهریور 1393

جناب آقای دکتر محمود فتوحی

ریاست محترم دانشگاه صنعتی شریف

بدینوسیله از طرف انجمن دانشگاه صنعتی شریف (سوتا) انتخاب شایسته جنابعالی را به ریاست دانشگاه صمیمانه تبریک گفته و آرزوی موفقیت های روزافرون  در پیشبرد اهداف این دانشگاه برایتان داریم.

انجمن دانشگاه صنعتی شریف (سوتا) که در سال 1380 شمسی تاسیس و در ایالت کالیفرنیای آمریکا به ثبت رسیده است، یک انجمن غیر انتفاعی است که یکی از اهداف اصلی آن بر قرار کردن ارتباط نزدیک بین دانش آموختگان و دیگر اعضای دانشگاه صنعتی شریف میباشد. هدف مهم دیگر این انجمن ادامه ارتباطات مستمر ما بین دانش آموختگان مقیم در خارج از کشور با دانشجویان و کادر علمی دانشگاه بوده است، و در این راستا امیدواریم که در دوران ریاست جنابعالی این ارتباطات هر چه بیشتر و به صورت گسترده تری ادامه یابد.

از طرف هیات مدیره سوتا

دکتر بهرام ظهیر اعظمی    

    

Copyright © SUTA. All Rights Reserved.
Powered by Wild Apricot Membership Software