Log in

Sharif University of
Technology ASSOCIATION

2022 SUTA Awards WInners


Dr. Amin's Lifetime Achievement Award


دکتر بھمن مھری، چھره ماندگار رشتھ ریاضی در سال ١٣٨١، یکی از افرادی است کھ از ابتدای تاسیس دانشگاه صنعتی شریف در این مرکز علمی حضور داشتھ است. او کھ از شاگردان دکتر مجتھدی بنیانگذار دانشگاه صنعتی شریف در مدرسھ البرز بود، یکی از بنیانگذاران دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. دکتر مھری سال ١٣٣٧ و در ٢٣ سالگی برای تحصیل در رشتھ ریاضی وارد دانشکده علوم دانشگاه تھران شد و ھمزمان تحصیل در دانشسرای عالی تعلیم و تربیت را ھم شروع کرد. او سال ١٣٣٨ بھ آمریکا رفت و سال ١٣۴۵ مدرک دکترای ریاضی را از دانشگاه ویسکانسین آمریکا در زمینھ معادلات دیفرانسیل معمولی و معادلات دیفرانسیل پاره ای دریافت کرد. در طبقھ ھمکف دانشکده ریاضی دانشگاه شریف، تالاری را بھ افتخار او تالار »دکتر بھمن مھری« نام نھاده اند. دکتر مھری یک سال ھم در دانشگاه نیویورک تدریس کرد اما درنھایت سال ١٣۴۶ بھ ایران برگشت و بھ عنوان استاد ۵۰ سال در دانشگاه صنعتی شریف تدریس کرد.


دکتر حسین پورزاھدی، استاد دانشکده عمران، عضو موسس "پژوھشکده مطالعات و تحقیقات حمل و نقل" ، و عضو موسس و اولین رییس "مرکز پژوھشی پایداری و تاب آوری زیرساخت ھا" دانشگاه صنعتی شریف ھستند. در قالب این پژوھشکده ھا ایشان یکی از پژوھشگران کلیدی نخستین پروژه ھای مطالعات جامع حمل و نقل برای کلانشھرھای کشور و اثر تغییر اقلیم بر پایداری شھرھای ایران بوده اند. پژوھش ایشان ھمواره در فصل مشترک نیازھای روز جامعھ و مرزھای دانش بوده است. بیشتر مسائل مطالعھ شده توسط ایشان اغلب در زمینھ ھای دشوار میان رشتھ ای و عمدتا در زمره wicked problem بوده اند و تبحر ایشان در تعریف و فرمول بندی چنین مسائلی کم نظیر است.

بخشی از ایمیلی کھ آقای دکتر علینقی مشایخی، عضو ھیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، در پاسخ بھ نامھ خداحافظی آقای دکتر پورزاھدی برای تمامی اعضای ھیات علمی دانشگاه ارسال کرده اند: "چقدر شما در طی این مدت با دقت و وسواس و کیفیت و صمیمیت خدمت کردید. چقدر منظم و وظیفھ شناس و مسئولیت پذیر بودید. چقدر پروژه ھای خوبی را انجام دادید، رشتھ جدید ایجاد کردید و راه ھای جدیدی را در حوزه تخصصی خود گشودید و چقدر دانشجویان و اساتید خوبی را پرورش دادید و تحویل کشور و نسل بعدی دادید! شما خیلی سازنده مثبت بودید."


Alumni Achievement Award


Dr. Azita Emami (Senior Member, IEEE) received the B.S. degree from the Sharif University of Technology, Tehran, Iran, in 1996, and the M.S. and Ph.D. degrees in electrical engineering from Stanford University, Stanford, CA, USA, in 1999 and 2004, respectively. From 2004 to 2006, she was with the IBM T. J. Watson Research Center, Yorktown Heights, NY, USA, before joining California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, CA, in 2007. She is currently the Andrew and Peggy Cherng Professor of electrical engineering and medical engineering with Caltech and the Heritage Medical Research Institute, Marina Del Rey, CA, Investigator. She also serves as the Executive Officer (Department Head) for electrical engineering. Her research interests include integrated circuits and systems, integrated photonics, wearable and implantable devices for neural recording, neural stimulation, sensing, and drug delivery. Dr. Emami is also an Associate Editor of the IEEE Journal of Solid State Circuits (JSSC). She was a Distinguished Lecturer of the IEEE Solid-State Circuits Society (SSCS) from 2017 to 2018.”


Dr. Hojabri's SUTA Award


Mrs. Hedwig Hojabri is one of the first SUTA associate members and the long-time wife of the late Dr. Hojabri, the most prominent founder of SUTA. She has been a monumental support and encouragement to Dr. Hojabri and many other SUTA members in everything they did for SUTA. She sat through long meetings and took several trips around the world to attend and participate in all SUTA reunions. It is hard to imagine the establishment of a strong and solid SUTA that needed countless hours of work without her patience, good nature, and love besides Dr. Hojabri.


Dr. Mojtahedi Innovation Award


خلاصھ پروژه و زمینھ نوآوری: چارچوب احتمالاتی ارزیابی تاب آوری جامعھ: ترکیب

مدلھای ریسک و شبیھ سازی عامل بنیان

این پژوھش یک چارچوب نوین احتمالاتی را برای ارزیابی ک ّمی تاب آوری جامعھ

شامل ساختمانھا و مجموعھ زیرساختھای بھ ھم وابستھ ارائھ می دھد. بدین منظور، چارچوب ارائھ شده ماژولھای خطر، ریسک و بازیابی را با شبیھ سازی عامل بنیان در نمونھ گیری مونت کارلو ترکیب میکند. ماژول خطر شامل مدلھای احتمالاتی است کھ وقوع، مکان ، بزرگا و شدت رویداد خطر را شبیھ سازی میکنند. ماژول ریسک شامل مدلھای احتمالاتی است کھ وضعیت اولیھ جامعھ را پس از رویداد خطر با شبیھ سازی پاسخ سازه ھا و زیرساخت ھا، میزان آسیب وارد بھ آن ھا و پیامدھای سلسلھ وار ناشی از وابستگی متقابل آن ھا اعم از خسارات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم، خسارات اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم خسارات اجتماعی-اقتصادی و خسارات زیست محیطی پیش بینی می کنند.

From Assessment of an independent reviewer:

“Authors have done a great job of extending the risk calculation platform to a community scale. Most of the common risk platforms consider the impact of a specific hazard on a specific

building or portfolio of buildings. Proposing an agent based risk model for a community is a novel contribution.”


Dr. Mojtahedi Innovation Award


 

Mojtaba Mahsuli is a faculty member at the Department of Civil Engineering and a founding member of the Center for Infrastructure Sustainability and Resilience Research at Sharif University of Technology (SUT), Iran. He graduated Summa Cum Laude from the bachelor’s and master’s programs at SUT and the PhD program at the University of British Columbia (UBC), Canada. During his PhD studies, he was the recipient of the most prestigious award at UBC and was nominated for the Governor General of Canada’s Gold Medal. His research primarily focuses on structural reliability, infrastructure risk, community resilience, and structural health monitoring. He has developed Rtx (rtx.civil.sharif.edu), an object-oriented, user-friendly computer program for reliability, risk, and resilience analysis with a comprehensive library of probabilistic models for various hazards, infrastructure systems, and consequences. He has been the recipient of several teaching and research excellence awards thus far during his tenure as a faculty member at SUT.

 

مجتبی محصولی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و عضو موسس مرکز پژوهشی پایداری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها در دانشگاه صنعتی شریف است. او فارغ‌التحصیل برتر دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه بریتیش‌کلومبیا در کانادا بوده است. در دوره دکتری، وی دریافت‌کننده برترین جایزه دانشگاه بریتیش‌کلومبیا و نامزد دریافت مدال طلای فرماندار کل کانادا بوده است. پژوهش وی متمرکز بر قابلیت اعتماد سازه، ریسک زیرساخت‌ها، تاب‌آوری جامعه و پایش سلامت سازه‌ها است. او Rtx (rtx.civil.sharif.edu ) را توسعه داده است که نرم‌افزاری شیءگرا و کاربرپسند برای تحلیل‌های قابلیت اعتماد، ریسک و تاب‌آوری با کتابخانه‌ای جامع از مدل‌های احتمالاتی برای مخاطرات، سامانه‌های زیرساختی و پیامدهای گوناگون است. وی تاکنون دریافت‌کننده جوایز متعددی برای تعالی در آموزش و پژوهش بوده است.


Distinguished Service Award


شهین صفری متولد ۱۳۳۴ ، فارغ التحصیل تاریخ و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، طی ۳۲ سال و از ابتدای خدمت تا بازنشستگی عهده دار مسئولیت کتابخانه دانشکده صنایع و ریاضی دانشگاه صنعتی شریف بود و در طی این دوران با همکاری در اجرای طرح های توسعه کتابخانه دانشکده ریاضی در ۳ مقطع زمانی، کمک در به روز رسانی کتابخانه دانشکده ریاضی و نیز نامگذاری آن بنام مریم میرزاخانی در زمان حیات آن مرحوم و امثال آن، آثاری ماندگار در حیطه کاری از خود به جای گذاشته است.
در برهه ای همزمان مسئولیت کتابخانه دانشکده های مکانیک و کامپیوتر و در پی تاسیس دانشکده مدیریت و اقتصاد ، راه اندازی و مدیریت کتابخانه آن دانشکده را نیز بر عهده داشت.

در طول خدمت تربیت نیروهای انسانی زیادی را به انجام رسانده است و چندین بار به عنوان کارمند نمونه و کتابدار برتر کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزیده شد و در نهایت، اول مردادماه ۱۳۹۷ به افتخار بازنشستگی نائل شد.


Student Awards© SUTA 2000-2023 
All Rights Reserved
Powered by Wild Apricot Membership Software